extrametal

OBAVIJEST o upisu djece u Dječji vrtić Trilj za pedagošku godinu 2020./2021.

Autor/ica
Objavljeno: 6 svibnja, 2020

DJEČJI VRTIĆ TRILJ
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
KLASA: 601-08/20-01/10
Ur.broj: 2175-06-01-20-01
Trilj, 5. svibnja 2020.

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl. 4. Pravilnika o upisu i  načinu ostvarivanja prednosti pri upisu  djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Trilj, objavljuje:

O B  A  V  I  J  E  S  T
O upisu djece u Dječji vrtić Trilj
za pedagošku godinu 2020./2021.

 I. Upisi se provode od 18. do 29. svibnja 2020. svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću Trilj – Trilj, A. Starčevića 15.
Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Trilja. U vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2020.g navršilo 3 (tri) godine života.

II. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:
a) Osnovna dokumentacija
Zahtjev za upis djeteta za 2020./2021. pedagošku godinu
Presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja dokumenta )
Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
Potvrda o zaposlenosti roditelja – Potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju
b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj)
za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju i preslika prijave na HZMO
za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
za dijete samohranog zaposlenog roditelja:potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te smrtni list za drugog roditelja, rodni list ili potvrda o nestanku
za obitelj s troje ili više djece : rodni listovi ostale djece
za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju djeteta (preslika), ostalu medicinsku dokumentaciju
za dijete u godini prije polaska u školu: rodni list
za dijete iz udomiteljske obitelji:presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji

za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu
za dijete kome su oba roditelja redovni studenti: potvrda s fakulteta
druge dokumente (nadopisati) _________________________________________

III. Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa
Odluke  Komisije za upis  djece objavit će se javno na oglasnoj ploči i   web stranici vrtića, najkasnije do 19. lipnja 2020. g.
Za djecu koja pohađaju Vrtić, potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja, te priložiti dokumente ukoliko je došlo do promjena

IV.Prava sudionika u postupku upisa
Na odluku  Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici  Vrtića. Žalbe se zaprimaju u uredu za računovodstvo vrtića .

Ravnateljica:
Ankica Lukić

Zahtjev za upis

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh