tramax

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora – u poslovnom objektu Dom mladih u Sinju

Autor/ica
Objavljeno: 3 srpnja, 2020

GRAD SINJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/20-01/4
URBROJ: 2175/01-03-20-1

Sinj, 01. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11, 64/15, 112/18 ) u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19), članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 1/12), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09, 02/13 i 02/18), Gradonačelnica Grada Sinja dana 29.lipnja.2020. godine, donijela je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora- u poslovnom objektu Dom mladih u Sinju

I

Daje se u zakup poslovni prostor u Sinju, Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, prizemlje, u poslovnom objektu Dom mladih, čest. zem. 560/4 K.O. Sinj, neto površine 134,40 m2, za obavljanje radijske djelatnosti.

– poslovni prostor daje se u zakup na 5 godina s mogućnosti produženja za još 5 godina,

– početna cijena mjesečne zakupnine 7 200,00 kn.

Očevid poslovnog prostora moguć je svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 10:00 sati dok traje natječaj.

II

Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u dvostrukom iznosu početnog mjesečnog iznosa zakupnine (14.400,00 kuna) u korist proračuna Grada Sinja, na broj računa IBAN: HR3623900011838900003 Grada Sinja, poziv na broj: HR68 7706 i OIB.

III

Pravo na sudjelovanje na javnom natječaju imaju fizičke osobe, fizičke osobe-obrtnici, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

IV

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za zakup poslovnog prostora- u poslovnom objektu Dom mladih –ne otvarati na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21 230 Sinj, i traje 8 dana od dana objave Obavijesti u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija.

Isti će se objaviti i na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Sinja.

Ponuđena visina zakupnine treba biti izražena u kunama.

Ponuda treba biti kompletna. Djelomične ponude neće se uzimati u obzir i neće se razmatrati.

Ponude stigle nakon roka neće se otvarati i bit će vraćene ponuđačima.

V

Ponuda mora sadržavati:

-ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, MB, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta,

– preslik osobne iskaznice i dokaz o mogućnosti obavljanja oglašene djelatnosti ako je ponuditelj fizička osoba,

-preslik rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili preslik obrtnice ako je natjecatelj fizička osoba-obrtnik, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena,

-preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe),

-Izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige koncesija pružatelja medijskih usluga radija koji se vodi u Agenciji za elektroničke medije ili izvadak iz registra koncesija koje vodi Ministarstvo financija ili ugovora o koncesiji iz kojeg mora biti vidljivo područje dodijeljene koncesije

-detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti,

-ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,

-dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 14. 400,00 kuna,

-podatke o računu na koji se vraća jamčevina, u koliko njegova ponuda ne bude prihvaćena,

-potvrda Porezne uprave o izmirenju obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno stavku 2. članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine broj: 125/11, 64/15, 112/18 ),

-potvrda o izmirenju obveza prema Gradu Sinju izdanu od Upravnog odjela za financije Grad Sinja,

izvornik ili ovjerenu presliku BON- a 1 (samo za pravne osobe), ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti,

-izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 podaci o solventnosti (samo za pravne osobe), ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti,

-dokaze ako ponuditelj ostvaruje pravo prvenstva prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19 ),

-izjavu ponuditelja, a za pravne osobe odgovorne osobe, kojom isti potvrđuje, ukoliko isti izlicitira poslovni prostor za koji se natječe, da će dostaviti jednu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na prvi veći iznos od 12 mjesečnih zakupnina postignutih na natječaju, a radi osiguranja plaćanja zakupnine. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj i odgovorna osoba ponuditelja osobno, ne dostave navedene zadužnice smatrat će se da je ponuditelj odustao od zaključenja ugovora zakupu poslovnog prostora, te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti,

-rok valjanosti ponude,

-podatke za potpisnika ugovora o zakupu poslovnog prostora,

-izjavu ponuditelja i odgovorne osobe ponuditelja osobno da prihvaća sve opće i posebne uvjete natječaja,

-izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa stanjem i površinom poslovnog prostora za koji se natječe, te da nema na navedeno nikakvih primjedbi.

Potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od objave javnog natječaja.

VI

Ponude će se javno otvarati u gradskoj vijećnici Grada Sinja, Sinj, Dragašev prolaz 24, dana 20. srpnja 2020. godine, u 13,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

VII

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

VIII

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, na prijedlog Komisije za davanje u zakup poslovnog prostora, donosi Gradonačelnik Grada Sinja.

IX
Najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj i odgovorna osoba ponuditelja osobno, ne dostave navedenu zadužnicu po izjavi danoj u ponudi na natječaj, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zaključenja ugovora zakupu poslovnog prostora, te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti.

X

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19), ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

XI

Osobe iz točke X ovog natječaja ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo. Zakupnicima koji sklope ugovor na temelju prava prvenstva iz točke X ovog natječaja, neće se odobriti zajednički zakup, niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.

XII

O rezultatu javnog natječaja ponuđači će biti izvješteni u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda, a s najpovoljnijim ponuđačem ugovor će biti sklopljen u roku 30 dana od donošenja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.

Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena te način godišnjeg usklađivanja naknade (zakupnine) s rastom troškova života.

XIII

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

Grad Sinj obvezuje se poslovni prostor predati u posjed izabranom zakupniku odmah po zaključenju ugovora o zakupu.

XIV

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu, a u slučaju zakašnjenja zakupodavac ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Zakupnik poslovnog prostora je u obvezi započeti s plaćanjem ugovorene zakupnine danom zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

XV

Poslovni prostor daje se u viđenom stanju.

Troškovi uređenja poslovnog prostora i privođenje istog ugovorenoj namjeni spadaju na teret zakupnika bez prava na povrat uloženih sredstava.

Svi ostali troškovi korištenja poslovnog prostora (zajedničkih uređaja i obavljanja usluga u zgradi ,struje, vode,komunalne i druge naknade) kao i tekuće održavanje poslovnog prostora spadaju na teret zakupnika.

XVI

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan Zakonom i Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Sinja.

XVII

Gradonačelnik zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima i bez obaveze da obrazloži razloge svoje odluke.

XVIII

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel: 021/708-624, od 12-14 sati svakog radnog dana.

Gradonačelnica:
Kristina Križanac, stru. spec. oec

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh