Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. godinu

Autor/ica
Objavljeno: 14 rujna, 2022

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022/2023

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK

Klasa: 602-01/22-01/4
Urbroj: 2181-12-03-22-01

Trilj, 09.09.2022.god.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 12/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te čl. 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), gradonačelnik Grada Trilja donosi:

ODLUKU

o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. godinu

Članak 1.
Grad Trilj će za školsku godinu 2022./2023. sufinancirati kupovinu udžbenika i školskog pribora potrebnog za nastavu učenicima srednjih škola.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Trilja.

Članak 2.
Nabava udžbenika i školskog pribora sufinancira se u iznosu od 350,00 kuna (46,45 EUR).
Tečaj EUR/Kn: 7,53450

Članak 3.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Trilja za 2022. godinu, u okviru Razdjela 2 – Društvene djelatnosti, Glava 1, Program 1003 – Školstvo i obrazovanje, Aktivnost A101302 – Sufinanciranje programa srednjih škola.

Članak 4.
Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika.

Članak 5.
Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatke o roditelju ili skrbniku koji podnosi zahtjev, djetetu na koje se podnosi zahtjev.

Zahtjevu se prilaže uvjerenje (potvrda) srednje škole da je učenik/ca upisan u školsku godinu 2022./2023. godinu, preslika IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva, te preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika koji podnosi zahtjev.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja do 31. listopada 2022. godine.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Trilja i na internetskog stranici Grada.

GRADONAČELNIK:
Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Datoteke za preuzimanje:

Odluka o sufinanciranje nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za šk. godinu 2022_2023

Izjava

Zahtjev

ferata@ferata.hr
0997370409