ODLUKA o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPU i ID GUP Grada Sinja u javnu raspravu

Autor/ica
Objavljeno: 25 rujna, 2020

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SINJ

GRADONAČELNIK

Klasa:  350-01/20-01/36

Ur.broj:  2175/01-03-20-2

Sinj,  24. 9. 2020. godine

Na  temelju članka  53. Statuta  Grada  Sinja  (Službeni  glasnik  Grada  Sinja br.  10/09,  02/13  i  02/18),  čl.  23.  Uredbe  o  strateškoj  procjeni  utjecaja  strategije,  plana  i  programa  na  okoliš („Narodne  novine“  br.  3/17)  i  čl.  16.  i  17.  Uredbe  o  informiranju  i  sudjelovanju  javnosti  i zainteresirane („Narodne  novine“  br.  64/08), Gradonačelnica Grada Sinja donosi

ODLUKU

o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja u javnu raspravu.

Odluka

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh