ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta ‘Zaželi – program zapošljavanja žena, faza II – Susjede brinu o susjedima’

Autor/ica
Objavljeno: 2 lipnja, 2021
otok grb

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 100-03/21-01/3
URBROJ: 2175/04-03-21-01
Otok, 28. svibnja 2020.g.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-21-6, od 19. travnja 2021 godine,  a u skladu s člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta : ZNS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok raspisuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – „Susjede brinu o susjedima”

na radno mjesto: Stručni suradnik – Pomoćnik voditelja projekta, jedan izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme – vrijeme trajanja projekta ( 12 mjeseci),  radi obavljanja privremenih poslova  (EU-projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA I, naziv projekta „Susjede brinu o susjedima”

Posebni uvjeti za prijam u službu:
– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (obavezno iskustvo u obavljanju poslova izrade najmanje 1 projekta za EU financiranje i/ili na provedbi 1 EU sufinanciranog projekta)
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu,
– znanje engleskog jezika
– posjedovanje vozačke dozvola B kategorije

Od kandidata očekujemo:
– samostalnost
– proaktivnost
– komunikativnost
– inicijativa
– vještine rješavanja problema
– spremnost za suradnju u timu
– odgovornost i savjesnost
– narativne vještine na hrvatskom i engleskom jeziku
– kontinuirana želja za znanjem i vlastitim razvojem
– analitičko promišljanje
– Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet

Opis privremenih poslova:
Vođenje evidencije o računima, obilazak korisnika, nabava higijenskih i ostalih potrepština, nadzor nad zaposlenim ženama iz ciljane skupine, sudjelovanje u organizaciji promocije i informiranja i sl.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz člnka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u skladu sa zakonom.

Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme ugovorenog trajanja EU-projekta pod nazivom – „Susjede brinu o susjedima”EU-projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II. Mjesto rada je u Otoku, Trg dr. Franje Tuđmana 8.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se daje povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Otok: www.opcina-otok.hr. objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na toj istoj web stranici, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
– dokaz o traženom radnom iskustvu u obavljanju poslova izrade najmanje jednog (1) projekta za EU financiranje i/ili na provedbi jednog (1) EU sufinanciranog projekta (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i si. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na navedenim poslovima),
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),Ž
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog oglasa

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i si.). U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Sinj. Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu Općine Otok ili preporučeno putem pošte na adresu:

Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom „Prijava na oglas – prijam u službu na određeno vrijeme, Stručni suradnik -Zamjenik  voditelja projekta.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA
Zorica Šentija dipl.iur.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh