HEP kultura Alkar

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Autor/ica
Objavljeno: 5 lipnja, 2019

Klasa: 351-03/19-01/8
Urbroj: 2175-05-03-19-01

Grad Trilj započeo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu ID PPU) Grada Trilja temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije od 11. travnja 2019. (KLASA: 350-01/19-01/0040, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja Grada Trilja. Nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama dostavljen je zahtjev radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPU Grada Trilja objavljuje se na internet stranici Grada Trilja i u službenom glasniku Grada Trilja.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada Trilja. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloga u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na donju klasu.

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl. teol.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh