Sklopljeni ugovori o izvođenju radova i stručnom nadzoru sanacije Mojanke

Autor/ica
Objavljeno: 19 siječnja, 2021
mojanka

Iz Grada Sinja izvijestili su kako je 29. prosinca 2020.godine sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova – Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mojanka – dio I faze koja čini funkcionalnu cjelinu sa izvođačem radova G.T. Trade iz Splita.

Vrijednost radova je 5.549.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno ukupno 6.936.250,00 HRK s PDV-om što obuhvaća sve radove predviđene ugovornim troškovnikom s rokom izvođenja od 12 mjeseci.

Cjelokupni stručni nadzor nad radovima vršiti će tvrtka ‘Meritum inženjering’ iz Splita, a vrijednost ugovorene usluge je 144.000,00 kn bez PDV, odnosno 180.000,00 sa PDV-om.

Radovi će se odvijati temeljem glavnog projekta ‘Proširenje, sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada ‘Mojanka’ – I faza, izrađenog od strane Hršak & Hršak d.o.o. Zagreb, te temeljem Izmjene i dopune građevinske dozvole Klasa:UP/I-361-03/20-01/000116, Ur.br.:2181/1-11-00-05/01-20-0007.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju Klasa: 024-04/14-03/4 ur.br.563-01/01-14-7 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirati će 75% ukupnog troška Sanacije odlagališta komunalnog otpada Mojanka.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh