UPIS djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Trilj za 2021.

Autor/ica
Objavljeno: 12 travnja, 2021
DV trilj

DJEČJI VRTIĆ TRILJ

Ante Starčevića 15

21240 Trilj

KLASA: 601-08/21-01/4

Ur.broj: 2175-06-01-21-01

Trilj, 12. travnja 2021.

Na temelju čl. 3.3. Odluke Gradskog vijeća grada Trilja o opisu projekta (proširenje kapaciteta za prihvat djece) KLASA: 601-01/18-01/2, UR. BROJ: 2175-05-01 od 10.09.2018. godine, čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), čl. 18. Statuta i čl. 4. Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Trilj, objavljuje:

OBAVIJEST

O provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Trilj za 2021. (do narednih upisa)

 

I. Upisi se provode za cjelodnevne progame jaslica i vrtića

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Trilja. U jasličke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2020. navršilo 1 (jednu) godinu života, u vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2020.g navršilo 3 (tri) godine života.

II. Zahtjevi za upis djece se zaprimaju od 13. travnja do 20. travnja svakim radnim danom:

Na e –mail adresu: dvtrilj1@net.hr

Poštom na adresu: Dječji vrtić Trilj, Ante Starčevića 15, 21240 Trilj

(zahtjevi pristigli poštom će identifikacijski broj dobiti na e-mail adresu navedenu u zahtjevu)

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

1. Zahtjev za upis djeteta za 2020./2021. pedagošku godinu

2.Presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja dokumenta )

3.Preslike osobnih iskaznica oba roditelja

4.Potvrda o zaposlenosti roditelja – Potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

5.Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj)

1.za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju i preslika prijave na HZMO

2.za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI

3.za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

4.za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te smrtni list za drugog roditelja, rodni list ili potvrda o nestanku

5.za obitelj s troje ili više djece : rodni listovi ostale djece

6.za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju djeteta (preslika), ostalu medicinsku dokumentaciju

7.za dijete u godini prije polaska u školu: rodni list

8.za dijete iz udomiteljske obitelji: presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji

9.za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu

10.za dijete kome su oba roditelja redovni studenti: potvrda s fakulteta

11.druge dokumente (nadopisati)

IV. Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa

Odluke  Komisije za upis  djece objavit će se javno na oglasnoj ploči i   web stranici vrtića 23. travnja 2021. g.

Za djecu koja pohađaju Vrtić, potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja, te priložiti dokumente ukoliko je došlo do promjena.

V. Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku  Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici  Vrtića. Žalbe se zaprimaju u uredu za računovodstvo vrtića.

Ravnateljica:

Ankica Lukić

Obrazac – zahtjev za upis djeteta

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh