DANI_ALKE mel PM SOLAR

USLUGA d.o.o. VRLIKA: Odluka o cijeni vodnih usluga

Autor/ica
Objavljeno: 23 svibnja, 2023
vrlika grb

Na temelju članka 109. stavci 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj  66/19) i članka 23. Izjave o osnivanju društva Usluga d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrlika 21236, OIB: 67996934493, Uprava društva donosi

 

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

I

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

II

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine Grad Vrlika i Općina Civljane pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Na području aglomeracije isporučitelja vodnih usluga koju čini Grad Vrlika  pružaju se vodne usluge javne odvodnje bez usluga pročišćavanja otpadnih.

Na području Grada Vrlike, naselja Otišić, isporučitelj vodnih usluga pruža uslugu javne vodoopskrbe autocisternom za prijevoz vode.

III

Tarifa vodnih usluga za kućanstva određuje se u visinama, bez uključenog poreza na dodanu vrijednost, kako slijedi:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 5,278 eur/mj.
2. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za socijalno ugrožene građane 3,167 eur/mj.
3. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna) 0,913 eur/m3
4. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 0,226 eur/m3
5. cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 0,548 eur/m3
6. cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 0,135 eur/m3

 

IV

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se u visinama, bez uključenog poreza na dodanu vrijednost, kako slijedi:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 5,278 eur/mj
2. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna) 1,963 eur/m3
3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 0,226 eur/m3

 

V

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno, a iznimno u duljim razdobljima u skladu s općim uvjetima isporuke vodnih usluga.

 

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više posebnih dijelova nekretnine – cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke dijeli prema očitanju s pojedinačnih vodomjera odnosno ako pojedinačni vodomjeri nisu ugrađeni tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke dijeli s brojem članova kućanstva, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drugačije uređeno.

 

VI

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda naplaćuje se prema količini (kubičnom metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda se naplaćuje prema točki V ove Odluke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje iz stavka 1. i 2. ove točke kojima je Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (Narodne novine, broj 48/19) propisan fiksni gubitak – isti će se primijeniti na količine obračunate prema stavku 1. odnosno 2. ove točke.

 

VII

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu kućanstva.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod socijalno ugroženim građanima su osobe kako je utvrđeno člankom 44. stavkom 4. Zakona o vodnim uslugama.


VIII

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.


IX

Ova Odluka donesena je uz suglasnost gradonačelnika Grada Vrlike Jure Plazonića od 22.05.2023.godine, KLASA:325-07/23-01/01 URBROJ: 2181-16/02-23-02 te suglasnost načelnika Općine Civljane Petra Preočanina od 23.05.2023., KLASA: 325-01/01-23/1 URBROJ: 2182-21-02/1-23/1 u skladu s člankom 109. stavkom 2. Zakona o vodnim uslugama.

X

Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije, na internetskoj stranici isporučitelja vodnih usluga i u lokalnom mediju Ferata te će se najkasnije u roku od pet dana od dana objave u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije dostaviti Vijeću za vodne usluge.

 

XI

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije, a primjenjuje se od 01.06.2023.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka o cijenama vodnih usluga broj 49/22 od 01.07.2022. godine.

 

Br: 41/23

U Vrlici, dana 23.05.2023.

Direktor: Ante Ćorić

ODLUKA

ferata@ferata.hr
0997370409