trilj
vrlika
baner donlic

VRLIKA: ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

Autor/ica
Objavljeno: 21 lipnja, 2022
vrlika grb

Na temelju članka 109. stavci 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj  66/19) i članka 23. Izjave o osnivanju društva uprava društva Usluga d.o.o. donosi

 

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

I

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

 

II

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine grad Vrlika i općina Civljane pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koju čini grad Vrlika   pružaju se vodne usluge javne odvodnje bez usluga pročišćavanja otpadnih voda.

Na području grada Vrlike, naselja Otišić, isporučitelj vodnih usluga pruža uslugu javne vodoopskrbe autocisternom za prijevoz vode.

 

III

Tarifa vodnih usluga za kućanstva određuje se u visinama, bez uključenog poreza na dodanu vrijednost, za područje grada Vrlike i općine Civljane kako slijedi:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 39,77 kn/mj.
2. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za socijalno ugrožene građane 23,86 kn/mj.
3. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna) 8,89 kn/m3
4. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 0,10 kn/m3
5. cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 5,33 kn/m3
6. cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 0,06 kn/m3

 

IV

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se u visinama, bez uključenog poreza na dodanu vrijednost, za područje grada Vrlike i općine Civljane kako slijedi:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 39,77 kn/mj
2. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna) 16,90 kn/m3
3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 0,40 kn/m3

 

V

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno, a iznimno u duljim razdobljima u skladu s općim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više posebnih dijelova nekretnine – cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke dijeli prema očitanju s pojedinačnih vodomjera odnosno ako pojedinačni vodomjeri nisu ugrađeni tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke dijeli s brojem članova kućanstva, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drugačije uređeno.

VI

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda naplaćuje se prema količini (kubičnom metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda se naplaćuje prema točki V ove Odluke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje iz stavka 1. i 2. ove točke kojima je Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (Narodne novine, broj 48/19) propisan fiksni gubitak – isti će se primijeniti na količine obračunate prema stavku 1. odnosno 2. ove točke.

VII

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu kućanstva.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod socijalno ugroženim građanima su osobe kako je utvrđeno člankom 44. stavkom 4. Zakona o vodnim uslugama.

VIII

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.

IX

Ova Odluka donesena je uz suglasnost gradonačelnika grada Vrlike Jure Plazonića od 17. lipnja 2022. godine, KLASA:325-07/22-01/01 URBROJ:2181-16/02-22-02 te suglasnost načelnika općine Civljane Petra Preočanina od 17. lipnja 2022., KLASA:325-01/01-22/1 URBROJ:2182-21-02/1-22/1   u skladu s člankom 109. stavkom 2. Zakona o vodnim uslugama.

 

 X

Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije te u lokalnom mediju Ferata te će se najkasnije u roku od pet dana od dana objave u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije dostaviti Vijeću za vodne usluge.

XI

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u  Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije, a primjenjuje se od 1.srpnja 2022. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka o cijenama vodnih usluga  broj 71/10 od 1.1.2011.  godine.

 

Br: 49/22
U Vrlici dana 21.6.2022.

Direktor
Ante Ćorić

Odluka o cijeni vodnih usluga

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh