extrametal

GRAD TRILJ: NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora studentima u akademskoj godini 2019./2020.

Autor/ica
Objavljeno: 22 listopada, 2019

Klasa: 602-02/19-01/2
Urbroj: 2175-05-03-19-01

Trilj, 22. listopada 2019. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17), članka 47. Statuta Grada Trilja (»Službeni glasnik Grada Trilja« broj 03/09, 01/13 i 02/18) i članka 6. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja, Gradonačelnik Grada Trilja objavljuje:

NATJEČAJ
za dodjelu novčanih potpora studentima Grada Trilja
u akademskoj godini 2019./2020.

 

Grad Trilj u akademskoj godini 2019./2020. dodjeljuje novčane potpore svim redovitim studentima na području Grada Trilja, bez obzira na prosjek ocjena položenih ispita.
Potpore se odobravaju prema prijavljenim i odobrenim zahtjevima za deset mjeseci u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.
Gradonačelnik Grada Trilja pridržava pravo smanjenja ili povećanja utvrđenog iznosa potpore, u skladu s mogućnostima Proračuna Grada Trilja.

 1. UVJETI NATJEČAJA

Pravo na novčanu potporu mogu ostvariti redoviti studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Trilja koji studiraju na javnim visokim učilištima, a koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da su redovito upisani u prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija tijekom studijskog programa, ili
 • da su redovito upisani u prvu, drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studijskog programa, ili
 • da su redovito upisani u prvu ili drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskog studijskog programa,
 • da se ne obrazuju izvanredno, uz rad,
 • da nisu apsolventi,
 • da student i barem jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Trilja najmanje 5 godine prije objavljivanja natječaja,
 • da ne ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju ili potporu tijekom školovanja.

 

 • 2. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU
 • Popunjen obrazac prijave za dodjelu studenske potpore (u privitku natječaja),
 • Potvrdu o redovnom upisu u akademskoj godini 2019./2020. u prvu, drugu ili višu godinu redovnog studija, izdanu i ovjerenu od strane matičnog fakulteta u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju,
 • Preslik važeće osobne iskaznice studenta (preslik s obje strane), ili povrdu o prebivalištu za studenta (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja)
 • Preslik važeće osobne iskaznice barem jednog roditelja (preslik s obje strane), ili potvrdu o prebivalištu barem jednog roditelja (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),
 • Izjavu da student nije korisnik neke druge potpore po osnovi školovanja (u privitku natječaja),
 • IBAN broj ŽIRO računa (preslik kartice, preslik ugovora o otvaranju žiro računa,potvrda banke o broju žiro računa i sl.), potrebno je voditi računa da ne dostavljate broj tekućeg računa ,
 • Izjavu/privolu za obradu osobnih podataka (u privitku natječaja).

 • 3.OSTALI UVJETI
  Korisniku potpore prestaje pravo na isplatu potpore i dužan je vratiti isplaćeni iznos u slučajevima:
 • ako promijeni mjesto prebivališta izvan područja Grada Trilja,

 • ako tijekom studiranja prekine studij,

 • ako tijekom studiranja izgubi status redovnog studenta ili se ispiše sa studija,

 • ako mu je tijekom studiranja izrečena stegovna mjera isključenja sa studija,

 • ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je ostvario potporu,

 • ako ne završi studij u roku za koji mu je potpora odobrena.

 

Pravo na potporu ne mogu ostvariti studenti koji se izvanredno obrazuju uz rad i za osobne potrebe ili su korisnici neke druge potpore ili stipendije te drugih oblika novčanih potpora po osnovu školovanja, kao ni apsolventi.

Ukoliko žele ostvariti pravo na novčanu potporu Grada Trilja, studenti se moraju odreći drugih potpora iz prethodnog stavka.

Prijave s kompletnom traženom dokumentacijom podnose se zaključno do 13. studenog 2019. godine na adresu:

GRAD TRILJ
Upravni odjel op
ćih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti
Polji
čke republike 15, 21240 Trilj

(s naznakom – Za studentske potpore)

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti na razmatranje

Rezultati natječaja će biti objavljeni na oglasnoj ploči Grada Trilja u roku 8 dana od zaključivanja natječaja i na službenoj web stranici Grada Trilja (http://www.trilj.hr), te putem obavijesti kandidatima.

Nakon isteka natječajnog roka, dokumenti priloženi uz prijavu ne vraćaju se kandidatima.

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Prijava – studentske potpore
Izjava – privola za obradu osobnih podataka
Izjava – druge novčane potpore

 

GRADONAČELNIK:
Ivan Šipi
ć, dipl. teol.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh