tramax

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa za građenje građevine infrastrukturne namjene – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA HRVACE

Autor/ica
Objavljeno: 16 rujna, 2019

 

vodovod logo

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o Sinj, kao korisnik projekta za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Hrvace Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretnini na kojoj se predviđa potpuno izvlaštenje radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, objavljuje

JAVNU PONUDU

Vlasnicima nekretnine označene kao:

čest.zem. 1486/2 k.o.Hrvace

čest.zem. 1487 k.o.Hrvace

čest.zem.1491/1 k.o. Hrvace

čest.zem. 1491/2 k.o.Hrvace

čest.zem .1492 k.o.Hrvace

Na kojoj se prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Klasa:UP/I-350-05/18-01/000014, Ur.broj:2181/1-11-00-05/01-18-0009 od 24.10.2018. godine, za zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA HRVACE (kapaciteta 2000-3000 ES) 2. Skupine na sporazumno rješavanje pitanja naknade za potpuno izvlaštenje na navedenoj nekretnini kojoj su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Hrvace 310,općina Hrvace, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

 

Direktor:
Milan Smoljo, dipl.oec.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh