lady

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja troškova rješavanja stambenog pitanja na području Grada Trilja za 2021. godinu

Autor/ica
Objavljeno: 7 svibnja, 2021

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

Gradonačelnik

Klasa: 361-02/21-01/5

Urbroj: 2175-05-03-21-01

Trilj, 03. svibnja 2021. godine

Temeljem članka 47. Statuta grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja“ br. 3/09, 01/13 i 2/18) i Programa ostalih javnih potreba u Gradu Trilju za 2021. godinu, Točka 7. Program unapređenja stanovanja, (Klasa:021-05/21-01/7, Urbroj:2175-05-01-21-01 od 07.04.2021. godine) donesenog od Gradskog vijeća na 28. sjednici, Gradonačelnik grada Trilja dana 03. svibnja 2021. godine objavljuje;

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja troškova rješavanja stambenog pitanja na području Grada Trilja za 2021. godinu

Predmet i cilj javnog natječaja

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu, temeljem Programa ostalih javnih potreba, Točke 7. Program unapređenja stanovanja kojem je cilj potaknuti na rješavanje stambenog pitanja radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva na području grada Trilja. Pomoć pri sufinanciranju troškova rješavanju stambenog pitanja će se financirati kroz sljedeće mjere:

MJERA 1

Sufinanciranje troškova ishođenja akta o građenju u 2021. g.,

MJERA 2

Sufinanciranje troškova kupnje građevinskog zemljišta u 2021. g.,

MJERA 3

Sufinanciranje troškova kupnje stambenog objekta u 2021. g.,

MJERA 4

Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu u 2021. g.

Prijavitelji na Javni natječaj

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju državljani/ke Republike Hrvatske koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

da prijavitelj/ica ima do 45 godina života na dan podnošenja prijave;

da prijavitelj/ica grade, rekonstruiraju i kupuju zemljište na području Grada Trilj;

da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju u vlasništvu drugi stan ili drugu kuću;

da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju dugovanja prema Proračunu grada Trilja;

da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava.

Mjere

MJERA 1: Sufinanciranje troškova ishođenja akta o građenju u 2021. g.

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 25.000,00 kuna dodjeljivat će se za sufinanciranje troškova ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novog stambenog objekta, a do 20.000,00 kuna za rekonstrukciju, nadogradnju i/ili proširenje postojećeg stambenog objekta čiji je krajnji cilj poboljšanje uvjeta stanovanja.

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Geodetski projekt

Idejni projekt

Glavni projekt

Izvedbeni projekt

Komunalni doprinos

Vodni doprinos

Upravne pristojbe

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

Preslik pravomoćne Građevinske dozvole izdane u 2021. g.

Preslik osobne iskaznice prijavitelja

Preslik tekućeg ili žiro računa

Preslik računa prihvatljivih troškova

Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja izdana od Porezne uprave.

Korisnik sredstava u okviru ove mjere može koristiti i poticaje za priključenje na komunalnu infrastrukturu uz dostavu svih traženih dokumenata navedenih u MJERI 4.

MJERA 2: Sufinanciranje troškova kupnje građevinskog zemljišta u 2021. g.

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 25.000,00 kuna dodjeljivat će se za sufinanciranje troškove kupnje građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog objekta za koje zemljište cijena po kvadratu mora odgovarat tržišnoj cijeni građevinskog zemljišta za to područje, sukladno Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina („NN“ br. 78/15).

Pri kupnji građevinskog zemljišta za stanovanje, neće se priznavat trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljena između roditelja, djece, braće i sestara.

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Preslik/kopija kupoprodajnog ugovora ovjerenog od strane javnog bilježnika u 2021. god.

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja)

Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja)

Preslik osobne iskaznice prijavitelja

Preslik tekućeg ili žiro računa

Dokaz o uplaćenoj ukupnoj cijeni iz kupoprodajnog ugovora

Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja izdana od Porezne uprave

Korisnik sredstava u okviru ove mjere može koristiti i poticaje za priključenje na komunalnu infrastrukturu uz dostavu svih traženih dokumenata navedenih u MJERI 4.

MJERA 3: Sufinanciranje troškova kupnje stambenog objekta u 2021. g.

Bespovratna financijska sredstva korisnik može ostvariti za kupnju stambenog objekta na temelju valjanog zaključnog kupoprodajnog ugovora u visini 50% iznosa kupoprodajne cijene (koja odgovara tržišnoj vrijednosti na tom području), odnosno maksimalno u iznosu do 25.000,00 kuna.

Pri kupnji legalnog stambenog objekta za stanovanje, neće se priznavat trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljena između roditelja, djece, braće i sestara.

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Preslik/kopija kupoprodajnog ugovora ovjerenog od strane javnog bilježnika u 2021. god.

Preslik akta za gradnju ili Rješenja o izvedenom stanju koja je predmet kupoprodajnog ugovora

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja)

Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja)

Preslik osobne iskaznice prijavitelja

Preslik tekućeg ili žiro računa

Dokaz o uplaćenoj ukupnoj cijeni iz kupoprodajnog ugovora

Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja izdana od Porezne uprave

Korisnik sredstava u okviru ove mjere može koristiti i poticaje za priključenje na komunalnu infrastrukturu uz dostavu svih traženih dokumenata navedenih u MJERI 4.

MJERA 4: Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu u 2021. g.

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 20.000,00 kuna dodjeljivat će se za sufinanciranja troškova priključka na komunalnu infrastrukturu.

Pod priključke na komunalnu infrastrukturu podrazumijeva se izvedba priključka građevine na infrastrukturu za opskrbu električnom energijom i opskrbu pitkom vodom.

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Preslik/kopija ugovora i/ili računa (2021.g.) ovisno o općim uvjetima pravnog subjekta koji će izvesti priključak

Troškovi pristojbe i drugi troškovi koji se plaćaju ovlaštenom izvođaču

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja)

Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (u prilogu natječaja)

Preslik osobne iskaznice prijavitelja

Preslik tekućeg ili žiro računa

Dokaz o uplaćenoj cijeni iz ugovora/računa

Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja izdana od Porezne uprave

Podnositelj zahtjeva kojem su već odobrena financijska sredstva za priključak na komunalnu infrastrukturu iz drugih javnih izvora, ne može koristit ovu mjeru.

Način i rokovi podnošenja prijave

Prijave na Javni natječaj za 2021. godinu moguće su do 31. siječnja 2022. godine.

Prijave na Javni natječaj sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

GRAD TRILJ

POLJIČKE REPUBLIKE 15, 21240 TRILJ,

s naznakom

„Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi rješavanja stambenog pitanja – ne otvaraj“

Svi obrasci i izjave potrebni za prijavu sastavni su dijelovi ovog Javnog natječaja.

Nepotpune, nejasne i prijave poslane izvan roka, neće se razmatrati.

Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na web stranicama Grada Trilja i na oglasnoj ploči Grada Trilja.

GRADONAČELNIK

Ivan Šipić, dipl. teol.

JAVNI NATJEČAJ Bespovratna sredstva 2021.

ZAHTJEV Bespovratna sredstava

IZJAVA Bespovratna sredstva

IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh