Javni poziv za prijem poduzetnika u PUC 3LJ

Autor/ica
Objavljeno: 5 listopada, 2021

Temeljem Pravilnika o uvjetima korištenja Poslovno-uslužnog centra 3LJ ,  KLASA: 372-03/21-01/2, URBROJ: 2175-05-01-21-01 od 02. rujna 2021. godine  („Službeni glasnik Grada Trilja“, broj 8/21.) i čl.47. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 02/18, i 01/21), Gradonačelnik Grada Trilja dana 04. listopada 2021. godine objavljuje;

JAVNI POZIV

ZA PRIJEM PODUZETNIKA U POSLOVNO-USLUŽNI CENTAR  3LJ

 

 • Predmet ovog Javnoga poziva je davanje na korištenje poslovnog prostora kojim upravlja Grad Trilji to kako slijedi:
Oznaka Površina Etaža
Proizvodno-skladišni prostor 2 359,00 m2 Zgrada B
Proizvodno-skladišni prostor 3 358,50 m2 Zgrada B
Trgovina sadnim materijalom 25,40 m2 Zgrada B
Prostor za inkubaciju 1 117,00 m2 Zgrada  C
Prostor za inkubaciju 2 77,50 m2 Zgrada  C
Prostor za inkubaciju 3 77,50 m2 Zgrada  C
Prostor za inkubaciju 4 77,50 m2 Zgrada  C
Prostor za inkubaciju 5 80,00 m2 Zgrada  C
Mehanička radionica 106,75 m2 Zgrada  C
Bistro sa spremištem i WC 47,60+13,00  m2 Zgrada A prizemlje
     Prodajni i spremišni prostor 56,75+25,80 m2 Zgrada A prizemlje
Radionica 27,80 m2 Zgrada A prizemlje
Uredski prostor 3 31,15 m2 Zgrada A  I. kat
Uredski prostor 6   ICT 48,70 m2 Zgrada  A  I. kat
Uredski prostor 7   ICT 38,40 m2 Zgrada  A  I. kat
Dvorana za sastanke 57,00m2 Zgrada  A  I  kat
Konferencijska dvorana, režija, garderoba i sanitarije (I+Ž+M) 285,80+8,80+24,90 m2 Zgrada  A  prizemlje
Coworking prostor 31,15 m2 Zgrada  A  I kat

 

 • Kandidati za prijem u Poslovno-uslužni centar 3lj u nastavku PUC 3LJmogu biti:
 1. Poduzetnici

– fizička osoba koja obavlja poslovnu djelatnost, bilo kao obrtnik ili u formi slobodnog zanimanja;

– pravna osoba osnovana radi obavljanja gospodarske djelatnosti;

 1. Poduzetničke potporne institucije
 2. Institucije, ustanove i poduzeća osnovane od strane države, regionalne i lokalne samouprave, koje na bilo koji način pomažu poduzetnicima
 3. Udruge, OPG-ovi
 4. Kandidat za coworking može biti fizička i pravna osoba
 • Kandidati za prijem u PUC 3LJdodatno će se vrednovati na slijedeći način:
(4) Kriterij bodovi
  Maksimalan broj bodova 10
Proizvodnja prehrana i zdravlje 10
Osnovna djelatnost kojim se ICT/napredne tehnologije 8
1. Korisnik planira baviti prema Prerada/finalizacija/proizvodnja ostalo 8
NKD Usluge 5
Ostalo 5
2. Maksimalan broj bodova   10
Korisnik je registriran na tržištu od: 0-1 god 10
1-3 god 5
dulje od 3 god 1
  Maksimalan broj bodova   10
Gradu Trilju 10
3. Korisnik ima sjedište u: Ostale JLS 5
  Maksimalan broj bodova   10
Obrti/poduzeća/zadruge/OPG-ovi su ostvarili potporu HZZ-a za pokretanje poslovanja
4. 10
Maksimalan broj bodova   25
Nositelj obrta/poduzeća/zadruge/OPG-a je: Osoba s invaliditetom 5
5. Žena 10
Mladi do 30 godina 10
6. Maksimalan broj bodova   10
Korisniku je barem jedan osnivač Država ili jedinica lokalne samouprave Osnivač je JLS 10
Ostali 0
7. Maksimalan broj bodova   25
 

Korisnik je osnovan u svrhu razvoja potencijala područja i lokalne zajednice i/ili poticanja održivog razvoja i/ili jačanju kapaciteta zapošljavanja

Razvoj potencijala područja i lokalne zajednice 10
Poticanje održivog razvoja 5
Jačanje kapaciteta zapošljavanja, dajući prednost višem stupnju obrazovanja 10
  Maksimalan broj bodova   10
Obrti/poduzeća/zadruge/OPG-ovi koji su već niski udjel prihoda, iznad 50 %, ostvarili izvozom u prošloj godini
8. 10
Ukupan broj bodova 110

*bodovi iz kriterija 5 se mogu zbrajati

* ukoliko se dogodi da bude jednaki broj bodova, tada se uzima u obzir vrijeme slanja prijave Zahtjeva za prijem.

 • Neće se razmatrati prijave kandidata:
 • koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili postupku likvidacije,
 • koji rade s tehnologijama koje zagađuju okoliš,
 • koji se bave pripremom, proizvodnjom, distribucijom i prodajom oružja, alkoholnih proizvoda ili duhanskih proizvoda,
 • koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih korisnika,
 • čija je djelatnost protivna zakonu, posebnim propisima i moralu društva ili čija djelatnost ruši ugled Grada Trilja,
 • koji imaju dugovanja prema Gradu Trilju.
 • Visina zakupnine poslovnih prostora u PUC-u 3LJ određena je Cjenikom usluga Poslovno uslužnog centra 3LJ u kojem je prikazana i subvencionira cijena zakupa po godinama korištenja.

Cjenik usluga Poslovno uslužnog centra 3LJ je sastavni je dio Pravilnika o uvjetima korištenja Poslovno uslužnog centra 3LJ objavljenog  na mrežnoj stranici www.trilj.hr

Korištenje čajne kuhinje, besplatno korištenje konferencijskedvorane1putamjesečno,teusluga:pristup internetu, nadzor nad ulazom u objekt, pružanje informacija posjetiteljima, briga o sigurnosti prostora, parkiranjezazaposlenike,poslovnepartnereiposjetiteljetijekomradnogvremenaPUC-a 3LJ uključenoje u navedenu cijenu.

 • Standardni paket usluga koje pruža Grad Trilj uključuje:
 • korištenje dodijeljenog prostora;
 • registracija sjedišta na adresi inkubatora;
 • parking;
 • korištenje čajne kuhinje;
 • korištenje prostora za sastanke/konferencijske sale;
 • korištenje Coworking prostora
 • usluge umrežavanja s drugim poduzetnicima, investitorima ili potpornim institucijama;

Coworking prostor (opremljen sa radnim stolicama i stolovima), koristi se kao  prostor namijenjen fizičkim i pravnim osobama koje povremeno imaju potrebu za opremljenim radnim prostorom.

 • Pored naknade za korištenje poslovnog prostora, te usluga iz  prethodnoga  stavka,  poduzetnici snose troškove za toplinsku i električnu energiju, potrošnju vode, komunalne usluge  i  ostala davanja u skladu s važećim propisima (režijski troškovi).

Troškove iz prethodnog stavka (režijske troškove)  korisnici  snose za prostor  koji  im je dodijeljen na korištenje, te za zajedničke dijelove zgrade sukladno kriterijima određenim Cjenikom.

Za naknadu za korištenje poslovnog prostora i režijske troškove poduzetnicima će se mjesečno ispostavljati račun.

 • Zahtjevi za prijem u Poduzetnički inkubator Grada Trilja zaprimaju se temeljem ovog poziva koji Grad objavljuje na mrežnoj stranici trilj.hripuc3lj.eu

Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjev za prijem u Poslovno-uslužni centar 3LJ koji je dostupan na mrežnoj stranici Grada Trilja  PUC-a 3LJ .

Uz ispunjeni obrazac obvezno se prilaže i tražena dokumentacija. Dokumentacija se stavlja u prilog prijavnom obrascu redoslijedom kako je navedeno u točki 9.ovog javnog poziva.

Prijava se podnosi preporučenom poštom s povratnicom  ili osobno u pisarnicu Grada Trilja u zatvorenoj omotnici na adresu:GRAD TRILJUlica Poljičke republike 15.,21 240  Trilj

„Prijava na Javni poziv za prijem poduzetnika u poslovni prostor PUC 3LJ“ – NE OTVARATI

Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja.

Kandidat za prijem u PUC 3LJ (poduzeće/obrt/zadruga/OPG) može podnijeti Zahtjev za prijem za svaki poslovni prostor posebnobez obzira na mogućnost spajanja istih radi modularne izgradnje poslovnih  prostora  u PUC-u 3LJ.

 • Pri popunjavanju obrazaca prijave kandidati imaju mogućnost koristiti stručnu podršku Grada Trilja, koje će im pružiti temeljne smjernice.

Potrebna dokumentacija je:

 • Zahtjev za prijem u Poslovno-uslužni centar 3LJ, Grada Trilja (na propisanom obrascu)
 • kopija osobne iskaznice Korisnika
 • dokaz o registraciji – izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra
 • potvrdu porezne uprave o nepostojanju dospjelih poreznih obveza (ne stariju od 30 dana)
 • potvrdu o nepostojanju obveza prema Gradu Trilju

Na temelju zaprimljene dokumentacije Povjerenstvo, sastavljeno od pet (5) članova koje imenuje gradonačelnik Grada Trilja, procjenjuje ispunjava li kandidat sve kriterije za prijem u PUC 3lj te ih boduje sukladno kriterijima iz točke 3. ovog javnog poziva.

Povjerenstvo će prvo otvaranje pristiglih Prijava kandidata izvršiti 29.10.2021.godine, a prijave pristigle nakon tog roka će otvarati svakog posljednjeg petka u mjesecu.

Na temelju procjene Povjerenstva i prijedloga odluke o prijemu kandidata u PUC 3LJ, Gradonačelnik Grada Trilja donosi Odluku o prijemu kandidata u PUC 3LJ, te sklapa s odabranim kandidatom Ugovor o korištenju poslovnog prostor na razdoblje od najviše pet (5) godina.

Odluka gradonačelnika Grada Trilja je konačna.

 • Za uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom Javnom pozivu primjenjuje se Pravilnik o uvjetima korištenja Poslovno-uslužnog centra 3LJ te drugih Zakonskih propisa.
 • Propisane obrasce za prijem u poslovni prostor PUC 3LJ zainteresirani poduzetnici i dr. mogu preuzetina mrežnoj stranici trilj.hr i puc3lj.eu
 • Javni poziv je otvoren do popunjavanja poslovnih

KLASA:372-03/21-01/4

URBROJ: 2175-05-03-21-01            

Trilj, 04. listopada 2021. godine

                                                                                  Gradonačelnik:
                                                                                  Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh