svabo

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u 2018./2019. akademskoj godini

Autor/ica
Objavljeno: 15 listopada, 2018

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija u 2018./2019. akademskoj godini

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Stipendije dodjeljuje Grad Sinj, a namijenjene su:

1. Uspješnim i darovitim studentima;

2. Studentima iz obitelji lošijeg imovnog stanja;

3. Studentima iz obitelji sa sedmero i više djece;

4. Studentima iz obitelji s četvero i više djece na redovnom školovanju;

5. Studenti HRVI iz Domovinskog rata s sa stupnjem tjelesnog oštećenja većim od 50%.

Za 2018./2019. akademsku godinu odobrava se 50 novih studentskih stipendija: 30 stipendija za uspješne i darovite studente (10 za prvu i 20 za ostale godine), 20 stipendija za studente iz obitelji lošeg imovnog stanja (6 + 14). Studentima iz obitelji sa sedmero i više djece i studentima HRVI iz Domovinskog rata sa stupnjem tjelesnog oštećenja većim od 50% stipendije se osiguravaju izvan odobrenog broja. Studentima iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju stipendije se osiguravaju izvan odobrenog broja, ako im prosječan prihod ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna po članu mjesečno.

Stipendije se odobravaju za deset mjeseci u iznosu od 700,00 kuna mjesečno.

I. UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu redoviti studenti upisani na višim i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj koji, kao i jedan od njihovih roditelja, imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje 5 godina prije objavljivanja natječaja i ne koriste neku drugu stipendiju ili potporu:

1. Uspješni i daroviti studenti:

– studenti prve godine koji su u srednjoj školi ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00; studenti ostalih godina čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini studiranja najmanje 3,50 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 3,50.

2. Studenti iz obitelji lošeg imovnog stanja:

– studenti iz obitelji u kojima prihodi po članu ne prelaze 1.500,00 kuna;

– studenti prve godine koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50; studenti ostalih godina čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini studiranja najmanje 3,00 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 3,00.

3. Studenti iz obitelji sa sedmero i više djece:

– studenti prve godine iz obitelji sa sedmero i više djece, ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom.

4. Studenti iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju:

– studenti iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju, ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom, ako prihodi po članu obitelji ne prelaze iznos od 1.500,00 kuna mjesečno.

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA

– popunjena Prijavnica na Natječaj i potvrda o redovitom upisu u 2018./2019. akademsku

godinu (svi kandidati)

– potvrde o prebivalištu (za svakog kandidata i jednog od roditelja);

– preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole za studente prve godine, (kandidati red. br. 1.);

– preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole za studente prve godine, (kandidati red. br. 2.);

– potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne ili prethodnih godina za studente ostalih godina (red. br. 1. i 2.)

– izjava da nije korisnik neke druge stipendije (svi kandidati);

– preslike rodnog lista za sve članove obitelji (kandidati red. br. 2., 3. i 4.);

– potvrde o primanjima za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan Natječaj, za nezaposlene članove potvrda Zavoda za zapošljavanje ili e-knjižica Zavoda za

mirovinsko osiguranje, za studente potvrda o upisu (kandidati red. br. 2. i 4.);

– dokaz o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (kandidati red. br. 2. i 4. );

– potvrde o uspjehu postignutom na državnim ili županijskim natjecanjima (kandidati red. br. 1.);

III. OSTALI UVJETI

Svi studenti, korisnici stipendija iz prethodne godine, ostvaruju pravo na nastavak stipendiranja ako im je prosjek ocjena u prethodnoj godini studija najmanje 3,00. Zahtjev za nastavak stipendiranja podnosi se na obrascu prijave na Natječaj, uz potvrdu o upisu u slijedeću akademsku godinu, potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine i uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice.

Studenti HRVI iz Domovinskog rata sa stupnjem tjelesnog oštećenja većim od 50% ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom i sukladno općim uvjetima iz članka I. ovog Natječaja.

Studenti koji su tijekom studija ponavljali godinu ili su ponovno upisali prvu godinu studija (na istom ili nekom drugom fakultetu) nemaju pravo na stipendiju Grada Sinja.

Dobitnici Stipendije Grada Sinja ne mogu istovremeno primati neku drugu stipendiju. Ako tijekom ugovornog razdoblja stipendiranja dobiju neku drugu stipendiju, obvezni su Gradu Sinju vratiti već dobiveni dio iznosa stipendije.

Ukoliko nakon donošenja odluke o dodjeli stipendija, student odustane od dodijeljene stipendije, ista se dodjeljuje studentu koji prethodno nije ostvario pravo na stipendiju – sukladno vrsti stipendije i redoslijedu utvrđenom na temelju zadanih kriterija.

IV. UPUTE ZA PRIJAVE

Prijave se podnose Komisiji za provedbu postupka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja preko Pisarnice Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj, predajom popunjenog Obrasca za prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom.

Natječaj je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘Slobodna Dalmacija’ i na portalu Ferata i traje do 19. studenoga 2018. godine.

Obrazac za prijavu može se dobiti u Uredu Grada ili na internet stranici Grada Sinja ili ispod ovog teksta.

Nakon isteka natječajnog roka, dokumenti priloženi uz prijavu ne vraćaju se kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

V. ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Sinja bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Sinja i na službenoj web stranici Grada Sinja www.sinj.hr, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenoj web stranici Grada Sinja.

O prigovoru odlučuje gradonačelnica u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.

O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.

Odluka o prigovoru je konačna.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnica. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www. sinj. hr.

Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnica će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.

Gradonačelnica
Kristina Križanac, struč. spec. oec. v. r.

 

ZAKLJUČAK I RJEŠENJE – KOMISIJA
OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA SINJA

 

 

 

 

 

.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh