svabo

Natječaj za prodaju zemljišta u GZK Sinj

Autor/ica
Objavljeno: 17 rujna, 2021

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19 ), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09, 02/13 i 02/18) i članka 11. Odluke o uvjetima i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 08/11,09/11, 11/11, 03/15, 04/15 i 03/20), gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, dana 13. rujna 2021. godine, objavljuje Natječaj za prodaju/osnivanje prava građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac – Sinj.

Natječaj GZK, rujan 2021.

Opći i posebni uvjeti

Upute ponuditeljima

Grafički prikaz

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh