ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

Općina Hrvace: JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta na području Općine Hrvace – GOSPODARSKA ZONA ‘Vukove stine’ –

Autor/ica
Objavljeno: 20 siječnja, 2020

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 69/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 47. Statuta Općine Hrvace („Službeni glasnik Općine Hrvace” br.1/18 ) i Zaključka KLASA: 022-01/20-01/1, UR. BROJ: 2175/03-02-20-01 od 03.siječnja 2020. godine,Općinski načelnik Općine Hrvace raspisuje slijedeći natječaj:

 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta na području Općine Hrvace GOSPODARSKA ZONA «Vukove stine»-

 

1. Predmet prodaje je građevinsko vlasništvo općine Hrvace, položeno u k.o. Satrić u Gospodarskoj zoni «Vukove stine» i to kako slijedi.

– Oznake R20 površine 4700 m2.

– Oznake R21 površine 4945 m2.

Ukupno 2 Radne oznake. Ukupna površina 9.645 m2.

2. Početna prodajna cijena za nekretnine iz toč. 1. ovog natječaja iznosi 16,oo Kn/m2 sukladno odluci Općinskog vijeća KLASA:021-01/16-01/8,UR. BROJ:2175/03-01- 16-1 od 15. ožujka 2016.god.

3. Pravo na natjecanje imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe.

4. Rok dostave Ponude je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave u „Narodnim novinama“ RH , Ovaj natječaj objavit će se i na oglasnoj ploči i web stranici Općine Hrvace te na stranicama portala Ferata.

5. Ponuda mora sadržavati:

 • Ime i prezime, odnosno naziv, OIB i adresu ponuditelja,
 • Oznaku građevinskog zemljišta na koje se odnosi ponuda,
 • Cijenu koja se nudi po 1 m2 zemljišta, odnosno ukupan iznos,
 • Rok plaćanja,
 • Dokaz o plaćenoj jamčevini
 • Preslik rješenja o upisu u sudski ili drugi pripadajući registar (ne stariji od 6 mjeseci),
 • BON plus
 • Podaci o solventnosti (BON-2)
 • Poslovno-investicijski plan (opis dosadašnjeg i planiranog poslovanja na novoj lokaciji, strukturu i dinamiku ulaganja, opis djelatnosti koja će se obavljati u novoizgrađenom objektu, planirani broj novozaposlenih, rok dovršetka izgradnje te početak obavljanja djelatnosti),
 • Rok valjanosti ponude,
 • Podatak o broju računa za eventualni povrat jamčevine.

Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 5 % od ukupne početne cijene iz toč. 2. ovog Natječaja.

Uplatu jamčevine izvršiti na žiro račun Proračuna Općine Hrvace broj: HR50 2390001 1814800004, s pozivom na broj: 5789 – MB ili JMBG.

7. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Hrvace, Komisija za raspolaganje zemljištem u Gospodarskoj zoni «Vukove stine», Hrvace 310, 21233 Hrvace, u zatvorenim omotnicama s naznakom «ponuda, ne otvarati – kupnja zemljišta».

8. Sve ostale informacije , potrebitu natječajnu dokumentaciju koja je sastavni dio ovog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Općini Hrvace svakim radnim danom od 9-13 sati.

OPĆINA HRVACE
OPĆINSKI NAČELNIK
Dinko Bošnjak

Javni natječaj
Print Friendly, PDF & Email

Na vrh