Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja

Autor/ica
Objavljeno: 11 lipnja, 2020

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 061-01/20-01/1
Ur.broj: 2175/01-01-20-1
Sinj, 10. lipnja, 2020. godine.


Predmet: Dodjela javnih priznanja Grada Sinja – poziv  na podnošenje inicijativa za 2020. godinu.

Pozivaju se vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnica Grada Sinja, pravne osobe, ustanove, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i građani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2020. godinu.

Inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja, u pisanom obliku s obrazloženjem,  podnose se Odboru za javna priznanja, Dragašev prolaz 24, od dana objave ovog Poziva do 10. srpnja 2020. godine, a inicijative podnesene nakon tog roka ne mogu se razmatrati.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja donosi Gradsko vijeće Grada Sinja isključivo u odnosu na prijedlog Odbora za javna priznanja.

Odlukom o javnim priznanjima Grada Sinja ( „Službeni glasnik Grada Sinja“  br. 6/02, 5/10, 1/13 i 7/17) kao javna priznanja Grada Sinja utvrđeni su:

1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Sinja,
2. Nagrada Grada Sinja.

Sukladno članku 3. navedene Odluke o  javnim priznanjima, Gradsko vijeće Grada Sinja može proglasiti počasnim građaninom Grada Sinja građane Republike Hrvatske i drugih država, koji su se istakli naročitim zaslugama za Grad Sinj.

Člankom 4. Odluke propisano je da je Nagrada Grada Sinja posebno društveno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Grad Sinj, kao:

1. Nagrada za životno djelo,
2. Osobna nagrada,
3
Kolektivna nagrada.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos na području gospodarskog ili društvenog života od posebnog značaja za Grad Sinj.

Osobna nagrada dodjeljuje se fizičkim osobama, a Kolektivna nagrada poduzećima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za njihov doprinos na jednom ili više  područja gospodarskog ili društvenog života, u pravilu za razdoblje između dvaju rokova za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja.

Gradsko vijeće Grada Sinja može svake godine dodijeliti najviše jednu nagradu za životno djelo, tri osobne nagrade, dvije kolektivne nagrade i proglasiti jednu osobu počasnim građaninom Grada Sinja. Iznimno, kad to opravdavaju okolnosti iz članka 3. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja, Gradsko vijeće može u jednoj godini proglasiti više osoba počasnim građanima Grada Sinja ako su se istakle naročitim zaslugama za Grad Sinj u okviru istog događaja ili radnje.

Napominje se kako je Gradsko vijeće Grada Sinja  na svojoj 33. sjednici održanoj 12. travnja 2013. godine donijelo Odluku kojom je generala Antu Gotovinu i generala Mladena Markača, proglasilo počasnim građanima Grada Sinja, tako da za 2013. godinu godini nema mogućnosti donošenja odluke o proglašenju neke osobe počasnim građaninom grada Sinja, zbog čega nema potrebe ni za podnošenjem takvih inicijativa.

Mole se podnositelji inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja da svoje inicijative obrazlože, po mogućnosti i dokumentiraju, a sve u cilju donošenja Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja kojom će javna priznanja Grada Sinja biti dodijeljena najistaknutijim fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života.

S poštovanjem,

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Anđelko Bilandžić

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh