Banner CORE HIT RADIO

Grad Sinj: Javni poziv za Program poticanja poduzetništva

Autor/ica
Objavljeno: 4 studenoga, 2022
poticanje poduzetnistva

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SINJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 300-01/22-01/4
URBROJ: 2181-8-03-22-4

Sinj, 2. studeni 2022. g.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 13. Programa poticanja poduzetništva na području Grada Sinja u 2022. i 2023. godini, (Službeni glasnik Grada Sinja br. 9) Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Sinja u 2022.

Članak 1.

Predmet ovog Javnog poziva je provedba mjera potpore iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Sinja u 2022. i 2023. godini, (u daljnjem tekstu: Program) sukladno uvjetima navedenim u Programu, za 2022.g..

Navedenim Programom utvrđene su aktivnosti kojima će Grad Sinj dodjeljivati potpore male vrijednosti, te kriteriji i postupak njihove dodjele, u svrhu poticanja poduzetništva. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom pozivu odnose se jednako na ženski i muški rod bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava korisniku, iz proračuna Grada Sinja u svrhu poticanja poduzetništva.

Članak 2.
Rok za podnošenje Prijava

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv započinje dana 7. studenoga 2022.g. a traje do 7. prosinca 2022g., odnosno najkasnije do utroška sredstava. Prijave podnesene prije ili poslije propisanog roka, smatrat će se nepravovremene i bit će odbačene.

Članak 3.
KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA

Prihvatljivi korisnici potpora po ovom Javnom pozivu su neovisna, mikro i mala poduzeća, koji imaju sjedište na području Grada Sinja, a koji nemaju nepodmirene financijske obveze prema Republici Hrvatskoj i Gradu Sinju.

Poduzeće je svaki gospodarski subjekt koji se bavi određenom gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik. To uključuje fizičke i pravne osobe, posebno, samozaposlene osobe i obiteljska poduzeća koja se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću.

Malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne prelazi 10 milijuna eura.

Mikropoduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne prelazi 2 milijuna eura.

Neovisno poduzeće, u smislu ovog Javnog poziva, je ono poduzeće koje nema udjele u drugim poduzećima, te niti jedno drugo poduzeće u njemu nema udjela, (većeg od 25%), te nije povezano s drugim poduzećem putem fizičke osobe.

Novoosnovana poduzeća u smislu ovog Javnog poziva, su ona poduzeća koja su osnovana najviše 3 godine prije dana podnošenja projektnog prijedloga.

Postojeća poduzeća u smislu ovog Javnog poziva, su ona poduzeća koja su osnovana najmanje 3 godine prije dana podnošenja projektnog prijedloga i/ili djeluju u kontinuitetu unazad 3 godine.

Deficitarnim zanimanjima u smislu ovog Javnog poziva, smatraju se djelatnosti za kojima je na tržištu potražnja veća od ponude. Deficitarne djelatnosti utvrđuju se godišnje, prigodom raspisivanja Javnog poziva, a na temelju prijedloga Udruženja obrtnika Sinj. Popis deficitarnih zanimanja po ovom Javnom pozivu nalazi se u privitku ovog Javnog poziva(Prilog 1).

Članak 4.
PRIHVATLJIVI TROŠAK

Prihvatljivi trošak po ovom Javnom pozivu je trošak ulaganja za koji se traži potpora, nastao u godini objave Javnog poziva. Popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova naveden je pojedinačno za svaku mjeru potpore u ovom Javnom pozivu.

Zahtjev za potporu mora se odnositi na registriranu djelatnost prijavitelja. Priloženi račun mora biti na Hrvatskom jeziku.

Neće se prihvatiti zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije (zabranjeno je dvostruko financiranje).

Svaki korisnik potpore može se u tekućoj godini prijaviti na više mjera potpore. Za svaku mjeru potpore zahtjev se podnosi na zasebnom obrascu s propisanom dokumentacijom.

Korisnici potpore koji su u sustavu PDV-a ne ostvaruju pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Javnog poziva.

Iznos pojedinačne stavke ponude/računa/predračuna/Ugovora za prihvatljive troškove ne smije biti manji od 500,00 kuna.

Povjerenstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje/pojašnjenje pojedinih stavki.

Članak 5.
DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Uz svaku prijavu podnosi se Osnovna i Dodatna dokumentacija, propisana ovim Javnim pozivom.

Osnovna dokumentacija za prijavu:

1. Obrazac prijave – popunjen i potpisan, (Prilog 2)
2. Žiro-račun (IBAN) podnositelja zahtjeva (preslika),
3. Osobna iskaznica podnositelja zahtjeva/osobe za zastupanje (preslika),
4. Potvrda o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (izdaje Porezna uprava /e-građani),
5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – potpisan i popunjen Obrazac(Prilog 3),
6. Izjava o privoli (prikupljanje i obradu osobnih podataka) – potpisan i popunjen Obrazac (Prilog 4),
7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – potpisan i popunjen Obrazac (Prilog 5),
8. Izvadak o upisu u odgovarajući registar (potvrda o registraciji poduzeća: rješenje iz sudskog registra, obrtnog registra, nadležnog Ministarstva, nadležne Komore…),
9. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (obrti i pravne osobe – preslika),

Dodatna dokumentacija: propisana je za svaku mjeru potpore pojedinačno!

PRILOZI:

Javni poziv_ Program poticanja poduzetništva 7_11_2022 Grad Sinj

PRILOG 1 – Popis deficitarnih zanimanja Grad Sinj 2022.

PRILOG 2 – Obrazac prijave Grad Sinj 2022.

PRILOG 3 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti Grad Sinj 2022. 

PRILOG 4 – Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka Grad Sinj 2022. 

PRILOG 5 – Izjava o dvostrukom financiranu Grad Sinj 2022. 

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh